We wtorek 21 lipca w Pradze odbędzie się czeska premiera filmu „Operacja Dunaj”. Na stronie Telewizji Nova (www.tn.cz), która jest głównym czeskim patronem medialnym tej produkcji, trwa mejlowy konkurs o premierowe wejściówki na ten gwiazdorsko obsadzony polsko-czeski film w reżyserii Jacka Głomba zrealizowany pod opieką artystyczną Jiøíego Menzla.

Úspì¹ný polský divadelní re¾isér Jacek Glomb pod odborným dohledem Jiøího Menzela stvoøil komediální pøíbìh o jednom ostøe sledovaném polském tanku, který se støetl s èeskou realitou.
 
Èesko-polský film s podtitulem Kdy¾ do hospody, tak s tankem pøipomíná invazi vojsk Var¹avské smlouvy do Èeskoslovenska v srpnu 1968. Film vypráví o polském tanku, který se v Èechách ztratí bìhem srpnové invaze.
 
Snímek vychází z divadelní inscenace, kterou Jacek Glomb uvedl v divadle v Legnici v roce 2006. Legnice má k invazi hlub¹í vztah: byl zde ¹táb, ze kterého ¹ly invazní rozkazy. Do Legnice byli také po svém zatèení pøevezeni pøedstavitelé Pra¾ského jara.
 
Polský re¾isér Jacek Glomb o natáèení filmu øíká: "Chci natoèit to, èemu se v Polsku øíká komediodram, èesky tragikomedie. Zajímá mì historie z pohledu èlovìka, ne ideologie. Je to film o porozumìní."
 
Film s hvìzdným obsazením

 
Re¾isérovi se podaøilo na obou stranách "barikády“ shromá¾dit výjimeèné obsazení. To polské zastupuje jeden z nejpopulárnìj¹ích polských hercù souèasnosti Maciej Stuhr (syn slavného Jerzyho Stuhra), to èeské pak sestava, na kterou by byl py¹ný ka¾dý castingový re¾isér.

Z èeských hercù se ve snímku pøedstaví napøíklad Eva Holubová, Jiøí Menzel, Bolek Polívka, Jaroslav Du¹ek, Rudolf Hru¹ínský, Jan Budaø, Martha Issová a dal¹í.

Slavnostní premiéra bude 21. èervence od 19 hodin v Palace Cinemas Slovanský dùm. Lístky mù¾ete získat, pokud správnì odpovíte na soutì¾ní otázku:

Ve kterém roce vstoupila do Èeskoslovenska vojska Var¹avské smlouvy?

a) 1948
b) 1968
c) 1978

E-maily se správnými odpovìïmi mù¾ete posílat od 16. 7. do 20. 7. do 12 hodin na adresu soutez©tn.cz. Jako pøedmìt uveïte OPERACE DUNAJ. 50., 100., 150., 200. a 250. zaslaný e-mail se správnou odpovìdí vyhrává dvì vstupenky na slavnostní premiéru filmu Operace Dunaj.
 
(„Blí¾í se premiéra filmu Operace Dunaj”, www.tn.cz, 16.07.2009)