Czeski dziennik internetowy Metro donosi z Jeleniej Góry o filmie „Operacja Dunaj” przytaczając uzasadnienie reżysera Jacka Głomba o powodach podjęcia projektu, a także o założeniach jakie towarzyszą tej produkcji. – Chcę opowiedzieć prostą i bardzo ludzką historię, chciałbym abyśmy się z niej pośmiali, tym bardziej że się jej wstydzimy – cytuje reżysera Jan Èerný.

JELENÍ HORA.  Re¾isér Glomb se chce zbavit pocitu studu z polské kooperace se Sovìty. Kromì polských filmových hvìzd se ve snímku Operace Dunaj objeví èeské stálice jako Eva Holubová èi Jaroslav Du¹ek. Premiéra je plánována na 21. srpen 2009. Násilná okupace ÈSSR vojsky Var¹avské smlouvy v èele se sovìtskými jednotkami zùstává stále v pamìti mnohých.

Nyní se tato historická událost dostala i k rukám polsko- èeské produkce, která chystá celoveèerní snímek o sovìtské intervenci. „Chceme, aby to byla prostá lidská historie vyprávìjící o tom, jak jsme tehdy mluvili o Èechoslovácích a jak oni vnímali nás.

O tom, ¾e vojáci byli obyèejnými chlapy z náboru, nikoliv v¾dy horlivými komunisty,“ vysvìtlil re¾isér Jack Glomb. „Dùle¾ité je to, abychom se nad na¹í historií zasmáli, i kdy¾ se za ní stydíme. Jedním z dùvodù, proè ten film natáèím, je mùj pocit studu nad tehdej¹ím vstupem polské armády do ÈSSR,“ dodává Glomb.

(Jan Èerný , „Poláci toèí film o 1968”, www.metro.cz, 14.08.2008)