Do kin wchodzi tragikomiczny czesko-polski film, który inspirowany jest sierpniową okupacją roku 1968. W dzisiejszy (21 lipca) wieczór wypełni się jedna z sal projekcyjnych kina Palace Cinemas w praskim Domu Słowiańskim. O godz. 19.00 rozpocznie się premierowy pokaz filmu „Operacja Dunaj”, którego głównym patronem medialnym jest TV Nova.

Èesko-polský film s podtitulem Kdy¾ do hospody, tak s tankem pøipomíná invazi vojsk Var¹avské smlouvy do Èeskoslovenska v srpnu 1968. Pøíbìh vypráví o jednom polském tanku jménem “Beru¹ka“, který se ztratí v èeském zapadákovì.

Obyvatelé èeské vesnièky, kam tank zabloudí, neskrývají odpor k okupantùm. Kdy¾ v¹ak obì strany zjistí, ¾e se staly obìtí absurdní situace a ¾e jsou schopny se lidsky dohodnout, zaèínají mezi aktéry vznikat nejrùznìj¹í vztahy.
 
Film vychází z divadelní inscenace polského re¾iséra Jacka Glomba, který ji uvedl v Polsku v roce 2006. Hra mìla tenkrát velký úspìch, a tak se jí rozhodl pøevést do filmové podoby. Spolu s re¾isérem Jiøím Menzelem vytvoøili tragikomický snímek s hvìzdným obsazením.
 
Ve filmu vystupuje napøíklad Eva Holubová, Jiøí Menzel, Bolek Polívka, Jaroslav Du¹ek, Rudolf Hru¹ínský, Jan Budaø, Martha Issová a mnoho dal¹ích.
 
Na polské stranì barikády uvidíte napøíklad Bogdana Grzeszczaka, Macieja Stuhra èi Zbigniewa Zamachowskeho.
 
Polský re¾isér se ve snímku zamìøil pøedev¹ím na lidský pøíbìh. “Mùj zájem patøil ve filmu lidem, nikoli ideologii. Sna¾il jsem se natoèit to, èemu se v Polsku øíká komediograf, èesky tragikomedie,“ doplnil Jacek Gomb. Jestli se mu to nakonec podaøilo posudtì sami. Snímek má oficiální premiéru u¾ tento ètvrtek.

(„Operace Dunaj míøí do kin”, www.tn.nova.cz, 21.07.2009)