Od 2 września zdjęcia do polsko-czeskiego filmu “Operacja Dunaj” w reżyserii Jacka Głomba realizowane są Czeskim Raju, parku krajobrazowym w okolicach Jièína. Czescy dziennikarze szukali filmowców w Sobotce, co okazało się niełatwym zadaniem. Z pomocą miejscowej policji odnaleźli ją dopiero w okolicach nieodległego Humprechtu.


Sobotka - Najít filmaøe, kteøí v Èeském ráji toèí film "Operace Dunaj" nebylo lehké. Na pøedem ohlá¹ených místech nebyli.

Deníku pomohl nesmírnì vstøícný sobotecký policista, který nás navedl pøímo do centra natáèení, pár kilometrù v polích za Humprechtem. Polský re¾isér Jacek Glomb zde toèí nìkolik zábìrù do filmu vznikajícího podle jeho scénáøe.

“Hledali jsme místo, kde by nebyly ¾ádné dráty vysokého napìtí a tahle køi¾ovatka za Vescem je úplnì ideální,“ øekl nám mu¾ ze ¹tábu. Zrovna se toèila scéna, kdy kamera i herci byli namaèkáni v autobusu, jaký byl v roce 1968 zcela bì¾ný. Film bude pøipomínat invazi vojsk Var¹avské smlouvy do Èeskoslovenska v srpnu 1968. Vypráví o polském tanku, který se v Èechách ztratí bìhem srpnové invaze.

Jacek Glomb øíká: “Zajímá mì historie z pohledu èlovìka, ne ideologie. Je to film o porozumìní.“ Scénáø vychází z divadelní inscenace, kterou Glomb uvedl v divadle v Legnici v roce 2006. Legnice má k invazi hlub¹í vztah: byl zde ¹táb, ze kterého ¹ly invazní rozkazy.

Bìhem krátké náv¹tìvy u filmaøù zastavila nedaleko ¹tábu stará ¹kodovka a øidiè, který nevidìl filmaøe, ale pouze dva polské tanky, zaèal mu¾ùm na vozidlech hrozit. A¾ jeho ¾ena ho musela zkrotit upozornìním, ¾e nejde o dal¹í okupaci po 40 letech, ale filmování. I tato pøíhoda svìdèí o tom, jak hluboce tehdej¹í intervence zasáhla na¹e lidi.

Jednu z rolí pøijal i Jiøí Menzel, který je zároveò jakýmsi supervizorem celého díla. Vedle Polákù si ve filmu, který bude mít premiéru 21. srpna pøí¹tího roku, zahrají Polívka, Budaø, Hru¹ínský, Holubová, Du¹ek a dal¹í na¹i herci.

Operace Dunaj je po dokumentárním filmu “Cesta ke køi¾ovatce” z poloviny devadesátých let minulého století dal¹ím snímkem, tentokráte hraným, kterým se Poláci vrací ke ètyøicet let staré historii.

(Radovan Sal, “U Sobotky jsou polské tanky”, Jièínský deník, 4.09.2008)