Deklaracja dostępności

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Drzewiecka.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 76 72 33500

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

@kt - Legnicka Gazeta Teatralna

Rynek 39
59-220 Legnica

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
509-796-402
gazeta.teatr.legnica.pl

 

 

 


Bilety +48 76 7233505, +48 509603837, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o ochronie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, z siedzibą pod adresem: 59-220 Legnica, ul. Rynek 39
Dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy informuje, że osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z powołanym przez Teatr inspektorem ochrony danych osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)- tzw. RODO

Inspektor ochrony danych osobowych:

Anna Mokhtari
adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie lub osobiście w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia tejże odpowiedzi.

 • 1. Informacje o Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
  1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, z siedzibą pod adresem: 59-220 Legnica, ul. Rynek 39
  1.2. Teatr działa w zakresie przetwarzania danych osobowych jako administrator i określa cel oraz środki przetwarzania danych osobowych.
  1.3. Teatr wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, którym jest: Anna Mokhtari, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
  2.1. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników i widzów Teatru. Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe, które zostają podane przez Państwa  w procesie internetowego zamawiania biletów lub poprzez formularz kontaktowy z Teatrem.
  2.2. Dane te obejmują, w szczególności adres e-mail (kontakt internetowy), a w przypadku internetowej sprzedaży biletów- imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zakupu biletów oraz kontaktowania się z Teatrem. Bez podania danych zakup biletów nie będzie możliwy, podobnie jak nie będzie możliwy kontakt z Teatrem.
• 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
3.1. Przetwarzamy dane osobowe, aby zrealizować zamówienie na bilety i aby wypełnić umowę między Teatrem a widzem- podstawę przetwarzania danych stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
3.2. Przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia korespondencji zapoczątkowanej przez Państwa poprzez formularz kontaktowy Teatru- podstawę przetwarzania danych stanowi tutaj Państwa zgoda, to jest podstawa wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 • można poinformować o niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przesyłając informację na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Kto ma dostęp do danych?

4.1. Dane osobowe są przetwarzane przez Teatr i jego pracowników. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych, są zobowiązane do zachowania poufności, a zobowiązanie to trwa nawet po zakończeniu współpracy z Teatrem.
4.2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach internetowej  sprzedaży biletów mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach wysyłki newslettera oraz formularza kontaktowego mogą być dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT.

Dane mogą zostać również udostępnione organom uprawnionym do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom uprawnionym do tego ma mocy obowiązujących przepisów prawa.
5. Jak długo przetwarzamy dane?
5.1.Teatr przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy przez cały czas trwania zamówienia, w tym płatności i odbioru biletów. Zgodnie z prawem, Teatr zachowuje niektóre dane zawarte w dokumentach księgowych przez okres wymagany przepisami prawa.
5.2. Dane uzyskane poprzez formularz kontaktowy przetwarzane są przez okres trwania korespondencji.
• 6. Jakie są Państwa prawa?
W stosunku do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Teatr, mają Państwo uprawnienie do:

 1. a) w przypadku, gdy podstawę przetwarzania danych stanowi Państw zgoda- mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie; cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnej formie;
 2. b) dostępu do Państwa danych osobowych,
 3. c) sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne,
 4. d) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych.
 5. e) przenoszenia Państwa danych osobowych.
 6. f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych- w przypadku uznania, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Informacja o plikach cookies

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy z siedzibą przy ul. Rynek 39, wykonując obowiązki przewidziane w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez Teatr plików cookies.

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, że na swojej stronie internetowej www.teatr.legnica.pl stosuje pliki cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika odwiedzającego lub korzystającego z danej strony internetowej, w tym przypadku korzystającego ze strony prowadzonej przez Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Pliki te są zapisywane na urządzeniu użytkownika przez przeglądarką internetową podczas pierwszego korzystania ze strony. Dzięki temu zapisowi w każdym następnym przypadku połączenia się użytkownika z daną strona internetową, strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości;
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) umożliwienia komunikacji z serwisami społecznościowymi.

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy oświadcza, że pliki cookies stosowane przez stronę nie dają możliwości ustalenia i przechowywania danych osobowych użytkownika.

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy oświadcza, że korzystanie z jego strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia za pomocą którego użytkownik korzysta ze strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze stroną internetową Teatru ,przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze strony internetowej Teatru, ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.

Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących lub stosowanych przez Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych.

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) „konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin;
d) plugin facebook.