Nieczynny od kilkunastu lat, zrujnowany i zamurowany obiekt po przedwojennym teatrze varietes legnicki teatr odkrył podczas przygotowań do ubiegłorocznego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Miasto". Od tego czasu wykorzystuje budynek dla celów artystycznych grając w nim spektakl "Łemko". Na początku marca br. Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej w Legnicy zwróciło się do prezydenta miasta o informację, jak realizowana jest uchwała radnych o rewitalizacji tego miejsca.Legnica, 6 marca 2008

Szanowny Pan
Tadeusz Krzakowski
Prezydent Legnicy

Szanowny Panie Prezydencie;

w związku z ubiegłoroczną inicjatywą naszego teatru, a także uchwałą Rady Miejskiej Legnicy z 29 października 2007 roku, w której radni na Pański wniosek zadecydowali o zmianie funkcji i przeznaczeniu komunalnego obiektu przedwojennego teatru varietes na Zakaczawiu (Kartuzy), który docelowo stać się może wielofunkcyjnym obiektem i placówką służącą zaspokajaniu różnorodnych potrzeb kulturalnych w najbardziej zdegradowanej cywilizacyjnie dzielnicy miasta (np. Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży), uprzejmie prosimy o informację jakie jest zaawansowanie w realizacji projektu.

Zgodnie z przyjętą wówczas uchwałą: „Po podjęciu uchwały procedury planistyczne zostaną rozpoczęte jesienią 2007 roku, natomiast finansowanie prac planistycznych przewidziane jest na 2007-2008 rok” .

Pomysł zmierza do ocalenia i rewitalizacji mocno zrujnowanego obiektu na Zakaczawiu, który na początku ubiegłego roku nasz legnicki teatr odkrył dla sztuki przygotowywanej na I Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Miasto” (wrzesień 2007). Teatr Modrzejewskiej przeprowadził w obiekcie najpilniejsze prace zabezpieczające go przed dewastacją, a wiosną bieżącego roku ponownie będzie wykorzystywał go artystycznie – wznowi bowiem spektakle dramatu „Łemko” Roberta Urbańskiego w reżyserii Jacka Głomba.

Z uwagi na fakt, że - jako Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej - wsparliśmy inicjatywę tworzącą  placówkę edukacji i kultury na Zakaczawiu, prosimy Pana Prezydenta o informację w tej sprawie.  

Z pozdrowieniami i poważaniem
Jan Hila, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej w Legnicy


************************************************************


Legnica, 18 kwietnia 2008 r.

Pan
Jan Hila
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół
Teatru Modrzejewskiej
w Legnicy

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 6 marca 2008 r. (data wpływu 18 marca 2008 r.) informuję, że podjęta przez Radę Miejską Legnicy uchwała Nr XV/148/07 z dnia 29 października 2007 r. powierza wykonanie uchwały Prezydentowi Miasta Legnicy. Wydziałem odpowiedzialnym za prowadzenie procedur związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – terenu dawnego teatru varietes przy ul. Kartuskiej w Legnicy jest Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa kierowany przez Jadwigę Łopusiewicz.

Urząd Miasta Legnica wybrał w dniu 31 marca 2008 roku w wyniku złożonych ofert zespół urbanistyczny, który będzie opracowywał projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – terenu dawnego teatru varietes przy ul. Kartuskiej w Legnicy. Jest nim Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania sp. z o.o. a projektantem prowadzącym jest mgr inż. arch. Wojciech Korpal. Według złożonej oferty prace planistyczne mają trwać około 9 miesięcy, od dnia podpisania umowy. Projektant jeszcze nie przysłał projektu umowy do Urzędu Miasta.

Procedura tworzenia planu jest procedurą upublicznioną, w której przewidziana jest aktywność mieszkańców i aktywność publiczna stowarzyszeń. Wobec powyższego proszę skontaktować się z dyrektorem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Legnica pok. 323 tel. 076 72-12-316. Stowarzyszenie może brać aktywny udział w tworzeniu planu, jeśli tylko wyrazi taką wolę. Proces planistyczny jest sformalizowany i złożony. W jego pierwszym etapie zbierane są wnioski do planu. Taki formalny wniosek może złożyć Stowarzyszenie Przyjaciół teatru Modrzejewskiej w Legnicy.

Z poważaniem
z up. Prezydenta Miasta
Ryszard Białek, Zastępca Prezydenta
Od redaktora serwisu:
Nie od dziś wiadomo, jak cierpliwy jest papier. Z pisma zastępcy prezydenta jedno wynika niezbicie. Jeśli proces planistyczny ma trwać 9 miesięcy od momentu podpisania umowy (której projektu nawet nie ma!), to w żadnej mierze nie uda się go zakończyć w bieżącym roku, a zatem wykonać  w terminie uchwały Rady Miejskiej. Odpowiedź na pytanie prezesa SPTM zajęło urzędnikom 6 tygodni (pismo zastępcy prezydenta wpłynęło 30 kwietnia).