Drukuj
Polski reżyser Jacek Głomb zrealizował filmową komedię o czołgu, który wpadł do czeskiej gospody. Film „Operacja Dunaj” właśnie wchodzi do kin. Mimo że film ma atrakcyjny temat i gwiazdorską obsadę (Eva Holubová, Jaroslav Du¹ek, Boleslav Polívka, Jiøí Menzel) jest nieudany. W zbyt wielu miejscach przegadany, teatralny, przez co nudny – twierdzi czeski recenzent Stanislav Dvoøák.

Polský re¾isér Jacek Glomb uvedl v Polsku divadelní komedii o tanku, který v roce 1968 naboural do èeské hospody a donutil jeho posádku navázat vztahy s místními obyvateli. Podle ní pak natoèil film Operace Dunaj, který nyní vstupuje do kin. Pøesto¾e film má atraktivní téma i hvìzdné obsazení (Eva Holubová, Jaroslav Du¹ek, Boleslav Polívka, Jiøí Menzel), pøesto nefunguje. A¾ na pár momentù je zbyteènì upovídaný, divadelní a trestuhodnì nudný.

Skupina polských vojákù, kteøí jsou vylíèeni pøevá¾nì jako ka¹paøi, zabloudí ve staré rachotinì na èeském venkovì a nezvládnou øízení. Nabourají do hospody, kde zrovna slaví odchod do penze výpravèí Kulka (Rudolf Hru¹ínský). Zaèátek zní slibnì, jen¾e pak se dìj zasekne a pøijde více ne¾ hodina otravných dialogù a posedávání na místì.

Zpoèátku je¹tì máme pár pøíle¾itostí se zasmát. Paní hostinská (Eva Holubová) se svými povìstnými grimasami naservíruje polským okupantùm obalované ruèníky s bramborem a místní komunista (Jaroslav Du¹ek) proná¹í svá politická moudra, zatímco køehká Martha Issová ¹ermuje odvá¾nì pøed Poláky rukama a skanduje naivní hesla.

Místní pobìhlice Helenka (Monika Zoubková) si pak ponìkud nelogicky zaène románek s urostlým tankistou Romkem a ten zapomene na uniformu a navlíkne se do fraku, za co¾ ho velitel pokárá. V¹ichni spoleènì usednou ke knedlíkùm a pivu a nuda nebere konce. Kdy¾ re¾isér nechá jednoho ze ¹tamgastù (Jiøí Menzel) nesnesitelnì nudným a zdlouhavým zpùsobem vyprávìt svoje pøíhody, divák se modlí, aby tam alespoò nìkdo nìkoho zastøelil.  

Hru¹ínského výpravèí otravnì pøehrává a kdy¾ zaènou v¹ichni pochodovat v pohøebním prùvodu s Hru¹ínským, kterého nesou na posteli, mù¾ete pøemý¹let o tom, jestli se scénárista skuteènì zbláznil. Povìstnou tøe¹inkou na dortu je nesmyslný odkaz ke Kusturicovi v závìru (èeská dechovka sedí na tanku, hraje a jede do dáli). Proè?

Kdyby ¹lo o èistou fra¹ku, dalo by se odpustit, ¾e se postavy chovají zcela nelogicky (napø. Èe¹i se sna¾í rukama pøevrátit tank, pol¹tí vojáci se spontánnì rozhodnou, ¾e odjedou tankem pøes celé Èeskoslovensko obsazené Rusy do Vídnì a Helenka si jde bez váhání sbalit kufr, aby vesele emigrovala s úplnì cizím vojákem, se kterým se ani nedoká¾e domluvit).

Jen¾e Glomb nectí ani ¾ánrová pravidla a na konci se sna¾í z fra¹ky udìlat drama prostøednictvím smrti hluchonìmé dívky, kterou zasáhne ruská kulka. Zkrátka superkýè.

(Stanislav Dvoøák, „Operace Dunaj je dal¹í nepovedený pokus o nové Pelí¹ky", www.novinky.cz, 21.07.2009)Od redaktora serwisu:

Pelí¹ky to bardzo znany i wysoko ceniony film Jana Høebejka z 1999 roku wyświetlany w Polsce pod tytułem „Pod jednym dachem”. Tytuł recenzji należy zatem tłumaczyć jako: „Operacja Dunaj jest kolejną nieudaną próbą nakręcenia nowego „Pod jednym dachem””.