Drukuj
Polski reżyser Jacek Głomb zrealizował koprodukcyjną tragikomedię „Operacja Dunaj” o inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w sierpniu 1968 roku. Polsko-czeski film zaprezentowała dziś (21 sierpnia) spółka dystrybucyjna Bontonfilm, która 23 lipca wprowadza ten tytuł do kin. Informuje czeska agencja Mediafax.

Polský re¾isér Jacek Glomb natoèil koprodukèní tragikomedii Operace Dunaj o invazi vojsk Var¹avské smlouvy do Èeskoslovenska v srpnu roku 1968. Polsko-èeský snímek dnes pøedstavila distribuèní spoleènost Bontonfilm, která jej 23. èervence uvede do kin.

Operace Dunaj na historický konflikt nahlí¾í komickým pohledem a do sovìtské okupace zaøazuje i vyslou¾ilý tank Beru¹ka, který se bìhem své mise ztratí v èeském pohranièí. Polská posádka za hranicemi nará¾í na opovr¾ení, ale obì strany záhy zji¹»ují, ¾e se staly obì»mi politické situace, a zbavují se svých pøedsudkù.

Dìji¹tìm filmu je èeská hospoda, kam polský tank bìhem své cesty za ochranou socialistických sousedù omylem vnikne. Místní obèané zpoèátku nezvané hosty ignorují, ale poté docházejí k závìru, ¾e se vojákù mohou zbavit pouze tím, ¾e jejich obrnìné vozidlo opraví. Polská posádka si v¹ak postupnì získává náklonnost Èechù a oprava Beru¹ky pøestává být prioritou.

Jacek Glomb svùj celoveèerní debut Operace Dunaj natoèil podle vlastní divadelní hry z roku 2006 a obsadil do nìj pøední polské herce Bogdana Grzeszsaka, Macieje Stuhra, Magdu Bieganskou nebo Zbigniewa Zamachowského. Èeskou stranu zastupuje Eva Holubová, Martha Issová, Jaroslav Du¹ek, Jan Budaø, Rudolf Hru¹ínský, Monika Zoubková nebo Jiøí Menzel, který mìl v Operaci Dunaj na starost také umìleckou supervizi.

Èesko-polský snímek Operace Dunaj, který prostøednictvím tragikomického pøíbìhu pojednává o spoleèné historii obou zemí, mìl premiéru na leto¹ním roèníku mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

(Mediafax, „Polsko-èeský film Operace Dunaj tragikomicky nahlí¾í na okupaci Èeskoslovenska”, www,regiony24.cz, 21.07.2009)