Drukuj
W dniu światowej premiery (piątek 10 lipca) „Operacji Dunaj” na 44, Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach czeska telewizja Nova, która jest głównym medialnym partnerem dystrybucji filmu Jacka Głomba w tym kraju, zapowiada film jako komediowe spojrzenie na ciemny fragment czeskiej historii.

Invaze ze srpna 1968 patøí k temným kapitolám èeské historie. Operace Dunaj se pokou¹í o humorný pohled na tyto události.

Hospùdka v malé zapadlé èeské vesnièce. Parta pøátel sedí v místní hospùdce a bujaøe oslavuje odchod do dùchodu zdej¹ího výpravèího (Rudolf Hru¹ínský). Kdy¾ je zábava v nejlep¹ím, zaènou se najednou tøást okenní tabulky, pùlitry i talíøky. A o chvilièku pozdìji vjede pøímo doprostøed oslavy polský tank, který se pøi invaze jaksi ztratil.

Jak nástøel jedné ze scén naznaèuje, Operace Dunaj je o tom, jak spolu vyjdou lidé ze zapadlé èeské vesnièky a posádka "invazního" tanku, který je starý, porouchaný a øíká se mu beru¹ka. A o humorné situace rozhodnì nebude nouze.

Hlavním partnerem filmu je TV Nova.

Operace Dunaj má svìtovou premiéru v pátek veèer na filmovém festivalu v Karlových Varech. Ti, kteøí se do zdej¹ího kinosálu neproderou, si musejí na èesko-polskou tragikomedii poèkat je¹tì dva týdny, kdy dorazí do bì¾né distribuce.

Operaci Dunaj koèíruje z re¾isérské stolièky polský divadelní re¾isér Jacek Glomb, který si urèitì vzal pár raed i od matadora èeského filmu Jiøího Menzela, který v Operaci Dunaj hraje. Kromì nìj se diváci mù¾ou tì¹it na ji¾ zmínìného Rudolfa Hru¹ínského, Evu Holubovou, Bolka Polívku nebo Jana Budaøe.

(www.tn.nova.cz, „Operace Dunaj: komedie z dob, kdy pøijely tanky”, 10.07.2009)