Drukuj
Uznany polski reżyser teatralny Jacek Głomb pod artystyczną opieką Jirziego Menzla stworzył komediową przypowieść o jednym mocno sfatygowanym polskim czołgu, który w sierpniu 1968 roku starł się z czeską rzeczywistością. Tak „Operację DUNAJ”, która dziś (10 lipca) zaprezentowana zostanie uczestnikom 44. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach zapowiada Tomá¹ Martach.

Lidovka „Ta na¹e hospoda je pìknì stavìná“ hostùm v malé èeské hospùdce poøádnì zhoøkla poté, co do ní naboural tank. Zbloudilý a zastaralý polský vehikl, úèastník srpnové invaze nepøátelsky naladìných spøátelených vojsk. Pøíbìh z 21. srpna 1968, který mìl neèekanì zábavný rozmìr.

Úspì¹ný polský divadelní re¾isér Jacek Glomb pod odborným dohledem Jiøího Menzela stvoøil komediální pøíbìh o jednom ostøe sledovaném polském tanku, který se støetl s èeskou realitou.

I posádka staøièkého tanku „Beru¹ka“ – veterán Edek, svalovec Romek, student Florian a mladík Jasiu – je pøesvìdèena, ¾e pøijí¾dí do Èeskoslovenska zachraòovat svobodu a demokracii. Vinou série ne¹»astných náhod omylem zabloudí do ospalé èeské vesnièky, kde v tamní hospodì právì probíhá oslava odchodu do penze pana výpravèího Kulky (Rudolf Hru¹ínský).

Nálada pøítomných je patøiènì uvolnìná (tamtamy sem zprávy o invazi je¹tì nedonesly), dokud se nezaènou postupnì tøást pùllitry, okenní tabulky a stìny hospody, a¾ jednou z nich projede tank. Poèáteèní ¹ok, strach a zdì¹ení na èeské stranì postupnì vystøídá vztek umocnìný zji¹tìním, ¾e vinou porouchaného stroje se Poláci stanou jejich nevítanými hosty, kterých se nezbaví, dokud jim nepomù¾ou tank opravit.

Tì¾ké dilema, zda se zbavit nepøítele tím, ¾e mu pomù¾ou, nebo ho v tom vykoupat a o to déle s ním být na jednom dvoøe, navíc komplikují vztahy, které se mezi polskou a èeskou stranou rodí. Jak nenávidìt Romka, kdy¾ je to takovej fe¹ák (Helenka – Monika Zoubková), jak se zlobit na Jasia, kdy¾ je to takovej òouma (Petra – Martha Issová) a jak nenávidìt Edka, kdy¾ taky chová holuby (pan výpravèí Kulka)? Oprava porouchané Beru¹ky neèekanì pøestává být akutní…

„Chtìl jsem natoèit to, èemu se v Polsku øíká komediodram, èesky tragikomedie. Zajímá mì historie z pohledu èlovìka, ne ideologie. Je to film o porozumìní," øíká re¾isér Glomb.

Film vychází z divadelní inscenace, kterou Jacek Glomb úspì¹nì uvedl v divadle v polské Legnici. Re¾isérovi se podaøilo na obou stranách „barikády“ shromá¾dit výjimeèné obsazení. To polské zastupuje jeden z nejpopulárnìj¹ích polských hercù souèasnosti Maciej Stuhr (syn slavného Jerzyho Stuhra), to èeské pak sestava, na kterou by byl py¹ný ka¾dý castingový re¾isér.

(Tomá¹ Martach, „Operace Dunaj”, www.aktualnizprawy.cz, 9.07.2009)