Szef legnickiego teatru Jacek Głomb skierował na ręce prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego prośbę o zmianę sposobu egzekucji długu i odblokowanie zajętych komorniczo teatralnych rachunków bankowych. Dyrektor teatru zaproponował, by prezydent jako zabezpieczenie spłaty wierzytelności Skarbu Państwa wskazał komornikowi teatralną nieruchomość przy ul. Nowy Świat 19 (były WDK), zwrócił się także o pożyczkę na spłatę długu oraz o umorzenie odsetek.


Legnica, 17 czerwca 2008 r.
 
Pan
Tadeusz  Krzakowski
Prezydent Miasta Legnicy

Szanowny Panie Prezydencie,


w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym raz jeszcze zwracam się z prośbą o zwolnienie zajętych przez Komornika Sądowego rachunków  bankowych Teatru Modrzejewskiej. Zgodnie z zapisem art. 799 k.p.c., wierzyciel może wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi, jednak powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika.

Biorąc pod uwagę, że wniosek egzekucyjny wierzyciela zawiera w swej treści wskazanie zajęcia zarówno rachunków bankowych jak i nieruchomości będących własnością Teatru (położonych w Legnicy przy ul. Hutników 21, Nowy Świat 19, Rynek 23 i 39) najmniej uciążliwym środkiem byłoby zajęcie nieruchomości przy ul. Nowy Świat 19. Zajęcie rachunków bankowych jest w tej sytuacji najbardziej uciążliwym, spośród wskazanych ustawowo form wyegzekwowania lub zabezpieczenia spłaty wierzytelności, sposobem egzekucji.  

Wskazany przez Pana Prezydenta sposób prowadzonej egzekucji (tj. zajęcie kont bankowych) uderza głównie w pracowników Teatru poprzez brak możliwości pełnej zapłaty należnych wynagrodzeń oraz odprowadzenia w pełnej wysokości do ZUS-u i Urzędu Skarbowego należnych składek i podatków. Zgodnie bowiem z art. 890 § 2 k.p.c., bez zgody wierzyciela na pełną wysokość wypłat, Komornik Sądowy realizuje je tylko do kwoty określonej w art. 20 pkt. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie jest to kwota 2.899,83 zł brutto i do tej wysokości mogą być realizowane wypłaty wynagrodzeń i narzuty od wynagrodzeń.

Należy też wskazać, że bez zgody wierzyciela nie możemy realizować płatności wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych (umów zlecenia i umów o dzieło) oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Takie działanie, po raz kolejny, naraża nas na ryzyko zapłaty odsetek oraz wprowadza zagrożenia związane z możliwością sądowego egzekwowania zobowiązań przez podmioty zewnętrzne.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej okoliczności wnoszę o zmianę sposobu prowadzonej egzekucji tj. zwolnienie rachunków bankowych i zajęcie wskazanej wyżej nieruchomości.

Ponadto, zgodnie z deklaracją złożoną w obecności Zastępców Prezydenta  Pani Doroty Purgal i Pana Ryszarda Białka podczas prac Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, która odbyła się w dniu 13 czerwca br., proponuję przekazanie dla Teatru kwoty 84.000 zł na spłatę należności głównej wynikającej z zawartego aktu notarialnego (tj. należność 70.000 zł, oprocentowanie 14.000 zł) w formie pożyczki (spłata na okres 40 m-cy) lub zwiększenia dotacji oraz zawnioskowanie przez Pana Prezydenta o umorzenie odsetek za zwłokę do Wojewody Dolnośląskiego.

Mając na uwadze wagę zaistniałej sytuacji proszę o priorytetowe potraktowanie niniejszego pisma

Z poważaniem

Jacek Głomb

Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Teatru Modrzejewskiej w Legnicy

do wiadomości:
1. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, p. Piotr Borys
2. Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy, p. Robert Kropiwnicki