Operacja Dunaj, taki kryptonim nosiła inwazja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w sierpniu 1968 roku. Taką samą nazwą opatrzono tragikomiczny film, który do naszych (czeskich – przyp. autora serwisu) kin wchodzi 23 lipca. Czesko-polska koprodukcja filmowa inspirowana jest teatralną sztuką, którą wystawiono w Legnicy w 2006 roku, także w reżyserii Jacka Głomba, który tym tytułem debiutuje na polu kinematografii. W czeskim portalu filmowym pisze Andrea Sedláèková.

Pøíbìh, jak ostatnì vyplývá ze samotného názvu, je zasazen do roku 1968. Mezi polskými tanky, které se rozhodly osvobodit souseda, údajnì ohro¾eného kontrarevolucí, je také starý tank Beru¹ka. Z kasáren vyjí¾dí jako poslední, bloudí, a¾ se nad ránem ocitne nìkde v èeském pohranièí, jeho¾ obyvatelé ani v nejmen¹ím neskrývají odpor k okupantùm. Jakmile obì strany zjistí, ¾e se staly obìtí situace, jsou schopny spolu zaèít komunikovat, chovat se k sobì lidsky, probouzí se mezi nimi vztahy, nejenom milostné.
 
Głomb neusiloval o vykreslení nìkdej¹ího ideologického uspoøádání, ale naopak – pokusil se o zachycení historie z pohledu obyèejného èlovìka. Re¾isér snímek vnímá pøedev¹ím jako dílo o porozumìní.
 
Nutno podotknout, ¾e pod umìleckým dohledem je podepsaný Jiøí Menzel. Za èeskou stranu se v¹ak na snímku podílela celá øada osob. Vedle producenta Rudolfa Biermanna také støihaè Jiøí Bro¾ek èi architekt Milan Býèek. Ov¹em také herecké obsazení je více ne¾ reprezentativní. Ve snímku se objeví vedle Jiøího Menzela Eva Holubová, Bolek Polívka, Jaroslav Du¹ek, Jan Budaø èi Marta Issová. U¾ z tohoto výètu osobností vyplývá, ¾e se bude podle v¹eho jednat o dílo, které má blízko k tvorbì Menzelovì a Høebejkovì.
 
Invaze do Èeskoslovenska neboli Operace Dunaj. Jednalo se o vojenský vpád vojsk pìti socialistických zemí, které byly spjaty s Var¹avskou smlouvou. Ve skuteènosti v¹ak hranice na¹í zemì pøekroèila vojska zemí ètyø (SSSR, Maïarské lidové republiky, Polské lidové republiky a Bulharské lidové republiky), vojska NDR, tøeba¾e byla pøipravena k zásahu, takto nakonec neuèinila. Invaze 21. srpna 1968 s sebou nesla obsazení dùle¾itých mìst tehdej¹ího Èeskoslovenska, bylo pøeru¹eno rozhlasové i televizní vysílání. I toto bylo dùvody, proè veøejnost v prvních týdnech okupace nebyla schopna se okupantùm postavit na odpor. Následnì do¹lo k potlaèení èeskoslovenského pokusu o reformu socialismu (tzv. Pra¾ského jara), probíhala zatèení a internace èeskoslovenských vedoucích pøedstavitelù, mezi nimi¾ dominovala jména Dubèek, Smrkovský èi Èerník. Od invaze zùstala vojska Sovìtského svazu v na¹í zemi dlouhých dvacet tøi let.
 
Operace Dunaj (Operacja Dunaj)
Komedie / Drama
ÈR / Polsko 2009, 104 min
Re¾ie: Jacek Głomb
Scénáø: Jacek Kondracki, Robert Urbański
Hrají: Magda Bieganska (Lidka), Przemyslaw Bluszcz (Romek), Jan Budaø (Ota), Jaroslav Du¹ek (Gustav), Vojtìch Dyk (Pavel) a dal¹í.

(Andrea Sedláèková, „Operace Dunaj - tragikomedie høebejkovského typu”, www.filmolada.cz, 210.07.2009)