- Patrzę na historię z punktu widzenia człowieka, nie ideologii – mówi Jacek Głomb, który tragikomedią „Operacja Dunaj” debiutuje w filmie. Trzy lata wcześniej własną inscenizację na ten temat wystawił w polskiej Legnicy, którą z okupacją Czechosłowacji łączą dwie historyczne okoliczności: właśnie z Legnicy płynęły radzieckie rozkazy inwazyjne i do tego miasta porwano czeskich reformatorów. Zapowiada Mirka Spáèilová.

Operace Dunaj, krycí název invaze ze srpna 1968, dal nyní název i novému polsko-èeskému filmu. Pøelomové události pozoruje od piva. Takzvané velké dìjiny ka¾dý zná. Pod krycím názvem Operace Dunaj vjely 21. srpna do Èeskoslovenska armády zemí Var¹avské smlouvy.

Ov¹em stejnojmenný film, jej¾ podle vlastního divadelního projektu natoèil re¾isér Jacek Glomb s polskými i èeskými herci, sleduje "malé dìjiny", osud jednoho tanku v jedné vsi.

Od pùllitru ke knedlíkùm

Mezi polskými tanky, které se podle rozkazu vydaly na "bratrskou pomoc proti kontrarevoluci", figuruje ve filmu i veterán zvaný Beru¹ka. Starý dýchavièný stroj se vykodrcá z kasáren poslední, cestou se ztratí, zabloudí a nad ránem zùstane kvùli poru¹e stát v pohranièním èeském Zapadákovì. Pøesnìji øeèeno pøímo v tamní hospodì, do ní¾ se probourá – o dùvod více, aby místní lidé dali najevo, co si o okupantech myslí.

Posádka nemohoucího vehiklu, kterou tvoøí zku¹ený Edek, silák Romek, student Florian a mladièký Jasiu, zpoèátku opravdu vìøí, ¾e jede bránit svobodu a demokracii. Kdy¾ v¹ak narazí do útulného lokálu, kde Rudolf Hru¹ínský coby pan výpravèí právì slaví s kamarády odchod do penze, vojáci rychle zjistí, ¾e s radostí je tu nikdo vítat nebude, a to nejen kvùli rozbitým pùllitrùm a poboøené zdi.

Sotva se místní vzpamatují ze ¹oku, nebo» do zapadlé vísky sedící dru¾nì u piva dosud zprávy o invazi nedorazily, popadne je vztek. Vyjde toti¾ najevo, ¾e Beru¹ka potøebuje opravu, aby se mohla pohnout dál, a k opravì zase potøebují pol¹tí vetøelci ¹ikovné èeské ruce.

Vesnièané øe¹í tì¾ké dilema: mají pomoci nepøíteli, aby se ho rychleji zbavili, nebo nehnout prstem, a tudí¾ trpìt nezvané hosty déle? Èas bì¾í – a napøíè barikádou pøiná¹í zrod neèekaných vztahù.

Místní sleèny v podání Moniky Zoubkové èi Marthy Issové si v¹ímají mlad¹ích tankistù, v jejich veliteli zase objeví pan výpravèí spøíznìnou du¹i – chovatele holubù, dojde i na kuchaøské sbli¾ování kolem knedlíkù. Bohu¾el v¹ak existují i jiné tanky ne¾ Beru¹ka – tøeba ruské…

"Mùj zájem patøí lidem, ne ideologii," øíká Jacek Glomb, jen¾ tragikomedií Operace Dunaj ve filmu debutuje. Vlastní divadelní inscenaci na stejné téma uvedl pøed tøemi lety v polské Legnici, ji¾ s okupací Èeskoslovenska spojují dvì historické okolnosti: právì z Legnice invazi øídilo sovìtské velení a dopravilo sem také zatèené èeské proreformní politiky.

Ostatnì ani pøíbìh o bludném suchozemském Holanïanovi nevze¹el pouze z autorovy fantazie: skuteènì se traduje legenda, podle ní¾ bìhem invaze jeden polský tank záhadnì zmizel a u¾ nikdy se nena¹el.

Vzájemné pøedsudky

Re¾isér polsko-èeského koprodukèního snímku si z krajanù vybral vesmìs známé herce – patøí k nim Bogdan Grzeszczak, Maciej Stuhr èi Zbigniew Zamachowski; podobnì i z Èeska volil populární tváøe – Evu Holubovou, Jaroslava Du¹ka, Bolka Polívku nebo Jana Budaøe. V jedné z rolí se objeví rovnì¾ Jiøí Menzel, který mìl nad Operací Dunaj také odborný re¾ijní dohled.

Podle Glomba vypráví jeho film hlavnì o porozumìní; ve druhém plánu v¹ak také o vzájemných pøedsudcích mezi Poláky a Èechy, z nich¾ èerpá humor. "Co si o sobì myslíme? Poláci pova¾ují Èechy za ¹vejkovský národ, který ze v¹eho vyklièkuje; Èe¹i zase Poláky za pøehnanì patetické vlastence.

A jedni i druzí tvrdí o svých sousedech, ¾e se rádi napijí; v tom se shodneme," smìje se Glomb. Èesko si s premiérou pospí¹ilo, po køtu na filmovém festivalu v Karlových Varech pøijde Operace Dunaj do zdej¹ích kin u¾ 23. èervence. Polsko, ale také Slovensko zvolily symboliètìj¹í datum: start filmu stanovily na 21. srpna (***).

(Mirka Spáèilová, „Operace Dunaj pøipomene srpnovou invazi pøíbìhem dýchavièného polského tanku”, www.idnes.cz, 19.07.2009)(***) Od autora serwisu:
Do tekstu wkradła się niedokładność. Polska premiera filmu odbędzie się 4 sierpnia, zaś w kinach „Operacja Dunaj” pojawi się 14 sierpnia.