„Wpadli do knajpy, ale czołgiem” – tak w wolnym tłumaczeniu brzmi czeski slogan reklamowy polsko-czeskiej komedii „Operacja Dunaj” w reżyserii Jacka Głomba. Po premierze, która odbędzie się we wtorek 21 lipca w praskim multipleksie Domu Słowiańskiego, już dwa dni później film trafi do czeskich kin. Informuje o tym depesza Czeskiej Agencji Prasowej ÈTK.

Kdy¾ do hospody, tak s tankem, tvrdí distribuèní slogan èesko-polské filmové komedie Operace Dunaj, která 23. èervence vstoupí v osmadvaceti kopiích do èeských kin. I kdy¾ se její pøíbìh odehrává 21. srpna 1968, má neèekanì zábavný rozmìr. Líèí toti¾ události kolem jednoho polského tanku, který se pøi srpnové invazi vojsk Var¹avské smlouvy støetl s èeskou realitou.

Film, který tvùrci pøedstaví novináøùm pøí¹tí týden, natoèil polský divadelní re¾isér Jacek Glomb pod dohledem Jiøího Menzela, který ztvárnil jednu z rolí.

Posádka staøièkého tanku Beru¹ka je pøesvìdèena, ¾e pøijí¾dí do Èeskoslovenska zachraòovat svobodu a demokracii. Vinou série ne¹»astných náhod v¹ak zabloudí do ospalé èeské vesnièky, kde v hospodì právì slaví odchod do penze pan výpravèí. Nálada je uvolnìná, proto¾e zprávy o invazi sem je¹tì nedorazily. A tak je ¹okem chvíle, kdy stìnu hospody zboøí tank. Poèáteèní ¹ok, strach a zdì¹ení vystøídá vztek umocnìný zji¹tìním, ¾e kvùli poru¹e budou Poláci nevítanými hosty, dokud jim místní nepomù¾ou tank opravit.

Na plátnì se v Operaci Dunaj objeví vedle Menzela napøíklad Maciej Stuhr (syn slavného Jerzyho Stuhra), Eva Holubová, Jaroslav Du¹ek, Bolek Polívka, Rudolf Hru¹ínský, Monika Zoubková a Martha Issová.

"Chtìl jsem natoèit to, èemu se v Polsku øíká komediodram, èesky tragikomedie. Zajímá mì historie z pohledu èlovìka, ne ideologie. Je to film o porozumìní," uvedl re¾isér Glomb v tiskové zprávì. Snímek vychází z inscenace, kterou úspì¹nì uvedl v divadle v polské Legnici, v jeho¾ èele stojí. Na obou stranách "barikády" shromá¾dil výjimeèné obsazení. To polské zastupuje jeden z nejpopulárnìj¹ích polských hercù souèasnosti, to èeské sestava, na kterou by byl py¹ný ka¾dý castingový re¾isér.

Pøitom na poèátku projektu byl obyèejný klukovský sen vlézt do tanku (proto¾e i Glomb vyrostl na seriálu Ètyøi z tanku a pes), ale i èasté výjezdy s polským divadlem do Èech vèetnì míst, která polská armáda okupovala v roce 1968, a jakási kyselá nálada v tamních hospodách.

"Z toho se zrodil nápad vyprávìt polsko-èeský pøíbìh a zbavit ony ¹patné doby v na¹ich vztazích zlého kouzla," podotkl re¾isér. Prazákladem scénáøe v¹ak byla anekdota èi legenda o tanku s polskou posádkou, který se ztratil u Zńotoryje, 15 km od Legnice, kde sovìtský ¹táb pøi ta¾ení proti Èeskoslovensku vydával roku 1968 rozkazy. Traduje se, ¾e vojáci dezertovali, zbláznili se a vytáhli proti NDR, ¾e se utopili v jezeøe.

Glombovi bylo prý od zaèátku jasné, ¾e film musí natoèit jako skuteènou èesko-polskou koprodukci se v¹ím v¹udy. To se podaøilo, kdy¾ do projektu vstoupil producent Rudolf Biermann. Ten pak umo¾nil spolupráci s Menzelem.

(ÈTK, „Operace Dunaj”, www.ceskenoviny.cz, 15.07.2009)