Dziennikarze czeskiego dziennika Metro skorzystali ze specjalnej okazji, jaką w środę 20 sierpnia był otwarty dla mediów plan filmu “Operacja Dunaj” i od rana towarzyszyli w podjeleniogórskich Karpnikach jego twórcom. – To film ku porozumieniu, nie z pozycji ideologii, ale historia pokazana z punktu widzenia zwykłego człowieka – mówił dziennikarzom jego reżyser Jacek Głomb.


Prahy vyrá¾íme minibusem v pùl deváté smìrem na Jeleniu Góru v Polsku. Ve vesnièce Karpniky se toti¾ ztratil polský tank, který tam navíc narazil do èeského hostince. ®e to nedává smysl?

Ale ano, jedeme se toti¾ spoleènì s dal¹ími èeskými novináøi podívat na jeden natáèecí den filmu Operace Dunaj, který realizuje polský ¹táb v èeské koprodukci a s mnoha známými èeskými herci. Film se odehrává v pro Èechy temné dobì, toti¾ v srpnu 1968 po vstupu “bratrských" vojsk na území tehdej¹ího Èeskoslovenska. Re¾isér Jacek Glomb film charakterizuje jako tragikomedii: “Zajímá mì historie z pohledu èlovìka, ne ideologie. Je to film o porozumìní."

V èeském filmu zùstává téma srpnové invaze i po témìø dvaceti letech od sametové revoluce stále - a¾ na nìkolik výjimek jako Høebejkovy Pelí¹ky - nezpracováno. Teï se jej chopili Poláci. I pro nì je jejich podíl na srpnových událostech stále nezhojenou jizvou.

Snímek Operace Dunaj sleduje posádku polského tanku, který se na èeském území ztratí. Sami tvùrci filmu tvrdí, ¾e se prý skuteènì podobná událost stala, ale bli¾¹í podrobnosti nejsou známé. Pøi bloudìní pak tank narazí do hostince a poboøí ho. Pøes poèáteèní nedùvìru k sobì pol¹tí tankisté a Èe¹i z hostince zaènou hledat cestu - jejich ¾ivoty se tak na krátkou dobu propojí. Ale víc u¾ asi nemá smysl prozrazovat. Snad jen to, ¾e pøedlohou filmu byla divadelní hra, kterou Jacek Glomb uvedl v divadle v Legnici pøed dvìma lety. Pøed ètyøiceti lety tam dokonce sídlil i ¹táb, který udílel rozkazy invazním jednotkám, a byli do ní pøevezeni také pøedstavitelé Pra¾ského jara.

Po zhruba tøech hodinách koneènì pøijí¾díme do Karpnikù, které se teï na krátkou dobu èásteènì promìnily v èeskou vesnièku. Pøed jednou zatáèkou nás náhle polský policista odkloní ostøe doleva. Zastavujeme hned vedle polorozboøené budovy s nápisem Hostinec - Jednota, který okam¾itì evokuje dobu dávno minulou. Pøed ním stojí polský tank, který ov¹em musela zapùjèit èeská strana, proto¾e se v Polsku nena¹el ani jeden pojízdný. Poblí¾ tanku postává herec Bolek Polívka a ète si rùzné dobové plakáty na vývìsní plo¹e pøed budovou.

Zrovna se netoèí, a tak mají herci volno. V polorozboøené stavbì sedí u jednoho stolu celá øada slavných èeských hercù jako Jaroslav Du¹ek, Eva Holubová a Rudolf Hru¹inský, z mlad¹í generace pak Jan Budaø, Monika Zoubková èi Marta Issová, ale i celá øada polských hercù. Napøíklad Maciej Stuhr, syn Jerzyho Stuhra, kterého mnozí znají z u nás populárního snímku Sexmise. O chvíli pozdìji se na place na krátkou chvíli objeví i Jiøí Menzel v ajznboòácké uniformì. Bude se toèit! Sedá na kolo a v krátkém zábìru odjí¾dí od hostince. Kromì toho, ¾e má ve filmu epizodní roli, pracuje také jako dohled re¾iséra Jacka Glomba.

Pøíprava jednotlivých zábìrù trvá nekoneènì dlouhou dobu. Nejèastìji se z placu ozývají krátké povely typu “uwaga, samochód" (pozor auto) èi “na bok" (na stranu)!, kolem ¹tábu toti¾ co chvíli projede auto èi traktor - hostinec stojí hned u køi¾ovatky. Bìhem dal¹ích dvou hodin se je¹tì natoèí nìkolik dal¹ích scén, mimo jiné jak “obyvatelé" hostince pøedávají polským tankistùm proviant èi jejich odjezd. Pøed touto scénou je¹tì re¾isér udílí poslední pokyny.

“Nebudeme stát takhle a mávat takhle," komentuje to hereèka Eva Holubová a výraznì pøi tom gestikuluje. “Tak¾e akce," zaznívá ze ¹tábu. Zbývá jen upravit baret na hlavì Jaroslava Du¹ka, který ve filmu hraje pøesvìdèeného komunistu, a mù¾e se toèit. Poté se herci odeberou na zaslou¾ený obìd, aby se po krat¹í pauze zaèalo natáèet znovu. Tak nìjak vypadá bì¾ný natáèecí den. Film by mìl mít premiéru pøesnì za rok, tedy 21. srpna 2009. Re¾isér Glomb k tomu dodává, ¾e by nechtìl, aby mìl film premiéru v Praze, ale nìkde poblí¾ èesko-polských hranic, tøeba v malém mìsteèku Lubawka.

Polívka o srpnu

Jak pro¾il srpnové události Bolek Polívka, jeden z hercù filmu Operace Dunaj? “Bylo mi u¾ devatenáct. Zrovna jsem pobýval v Hronovì, co¾ je festival amatérského divadla. A byli tam ochotníci ze SSSR, hráli nìjaké pøedstavení. Øíkal jsem jim, a¾ nìkdy pøijedete do Èeskoslovenska, tak se stavte u nás, maminka má velký dùm ve Vizovicích. No a po 21. srpnu pøijde maminka a øíká, vstávej, jsou tady Rusové. Øíkal jsem jí, a» poèkají, ¾e u¾ jdu. A maminka øíkala, to je vùl, to je blb.“

(Ale¹ Meèíø, “Jak se toèí srpen 1968”, Metro, 21.08.2008)