Jaroslav Du¹ek, Bolek Polívka i Jan Hru¹ínský, czescy aktorzy uczestniczący w zdjęciach do polsko-czeskiego filmu fabularnego “Operacja Dunaj” w reżyserii Jacka Głomba, byli bohaterami wywiadów, które na planie filmowym w podjeleniogórskich Karpnikach przeprowadzili z nimi w środę 20 sierpnia reporterzy czeskiej telewizji Nova.

Právì vzniká nový èesko-polský film o roku 1968. Podívejte se na rozhovory s herci. V ji¾ním Polsku v oblasti Karpniky u mìsta Jelení Hora vzniká v èesko-polské koprodukci nový film Operace Dunaj. Snímek vypráví o polských vojácích, kteøí se dostali do Èeskoslovenska pøi invazi vojsk Var¹avské smlouvy v roce 1968.

Film nemá mít dokumentaèní charakter, pùjde v nìm spí¹e o vyjádøení pocitù a atmosféry doby. "Zajímá mì historie z pohledu èlovìka, ne ideologie. Je to film o porozumìní," øíká re¾isér Jack Glomb. Vypráví pøíbìh polského tanku, který se ztratí v Èechách bìhem srpnové invaze.

Funkci supervizora zastává Jiøí Menzel. Ve snímku se objeví èe¹tí herci Jaroslav Du¹ek, Bolek Polívka, Jan Hru¹ínský, Eva Holubová nebo Klára Issová.

Natáèení se v nejbli¾¹ích dnech pøesune do èeské Sobotky a Pøelouèe. Film by se mìl v kinech objevit v srpnu pøí¹tího roku.

(Ivan Berka, “Polívka, Du¹ek a Hru¹ínský hrají v polsko-èeském filmu”, CT NOVA, 20.08.2008)