W okolicach polskiego miasta Jelenia Góra trwa produkcja filmu „Operacja Dunaj“. Film opowie historię polskich żołnierzy, którzy znaleźli się w Czechosłowacji podczas inwazji wojsk Układu Warszawskiego w roku 1968. Opiekę artystyczną nad filmem sprawuje Jiøí Menzel – informuje Czeska Agencja Prasowa ÈTK. Przedruk za tygodnikiem Tỳden.

V okolí jihopolského mìsta Jelení Hora se v tìchto dnech natáèejí zábìry k filmu Operace Dunaj. Snímek vypráví o polských vojácích, kteøí se dostali do Èeskoslovenska pøi invazi vojsk Var¹avské smlouvy v roce 1968. Umìlecký dohled nad snímkem má Jiøí Menzel.

Operace Dunaj byla krycím názvem akce jednotek Var¹avské smlouvy, které 21. srpna 1968 vkroèily na území Èeskoslovenska bez vìdomí tehdej¹ích nejvy¹¹ích èeskoslovenských státních orgánù. Nejvíce vojákù bylo z tehdej¹ího Sovìtského svazu, intervence se ale úèastnilo také Bulharsko, Maïarsko, Nìmecká demokratická republika a Polsko.

Ètyøi z tanku a krtek


Hlavními hrdiny filmu re¾iséra Jacka Glomba, který ji¾ Operaci Dunaj re¾íroval v divadle v Legnici, jsou ètyøi pol¹tí vojáci, kteøí chvilku po pøekroèení hranice vjí¾dìjí tankem do hospody U Krtka.

Scénáø filmu napsal Robert Urbański a Jacek Kondracki na základì díla prvního z nich. "Chceme, aby to byla prostá lidská historie vyprávìjící o tom, jak jsme tehdy mluvili o Èechoslovácích a jak oni vnímali nás. O tom, ¾e vojáci byli obyèejnými chlapy z náboru, nikoliv v¾dy horlivými komunisty," vysvìtlil Glomb.

Aèkoliv snímek vypráví o tragických událostech, nebude filmem historickým, zdùrazòuje re¾isér. Budou se v nìm prolínat chvíle dramatické i komické s atmosférou pøipomínající vyprávìní Jaroslava Ha¹ka a Bohumila Hrabala.

Zahrají si i Holubová a Du¹ek

"Dùle¾ité je to, abychom se nad na¹í historií zasmáli, i kdy¾ se za ni stydíme. Jedním z dùvodù, proè ten film natáèím, je mùj osobní pocit studu nad tehdej¹ím vstupem polské armády do Èeskoslovenska," øíká re¾isér, pro kterého bude tento snímek filmovým debutem.

Film vzniká v polsko-èeské koprodukci. Kromì polských hvìzd jako je Zbigniew Zamachowski èi Tomasz Kot v nìm vystoupí i èe¹tí herci Eva Holubová a Jaroslav Du¹ek. V epizodní roli se objeví také Jiøí Menzel, který pøevzal i umìlecký dohled nad celým projektem. "Dbá o èeského ducha. Hlídá, aby nás na¹e pøedstavy o Èe¹ích nezavedly na scestí," uvedl Glomb.

"Poláci se za úèast v invazi do Èeskoslovenska v roce 1968 stydìt nemusejí. A» se za to, co se stalo, stydí Rusové," uklidòoval své polské kolegy Menzel. Natáèení v polských Karpnikách, tvrzi Modlin u Var¹avy a v èeské Sobotce potrvá do 20. záøí. Premiéra v Polsku a v Èesku je plánována na 21.srpna 2009, v den výroèí invaze.

(ÈTK, „Menzel v Polsku dohlí¾í na film o invazi v roce 1968“, Tỳden, 13.08.2008)