Nie tylko „Operacja Dunaj” w reżyserii Jacka Głomba, do której zdjęcia właśnie kręcone są w podjeleniogórskich Karpnikach, opowie o wydarzeniach sprzed 40 lat, dla których tłem jest interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. W Czechach powstaje film „Angielskie jagody”, który reżyseruje 64-letni Vladimír Drha – o obu projektach informuje Irena Hejdová w serwisie internetowym Aktuálnì.cz.

Praha -  Dva nové èeské filmy se vracejí ke 40 let staré události - srpnové invazi vojsk Var¹avské smlouvy do Èeskoslovenska.

Pod dohledem Jiøího Menzela polský re¾isér Jacek Glomb natáèí snímek „Operace Dunaj”.  K osudovému datu se filmem „Anglické jahody" vrací i re¾isér Vladimír Drha, autor snímku „Poèetí mého mlad¹ího bratra” èi pohádky „O perlové pannì”.

"Srpnové dny roku 1968 se v èeské kinematografii neobjevovaly pøíli¹ èasto," øíká Drha. "Nepoèítáme-li normalizaèní agitky, byl osma¹edesátý souèástí èeských filmù a¾ v devadesátých letech, spí¹ ov¹em jako pozadí, historická danost nebo ornament."

"Anglické jahody" události 21. srpna vy¾ívají jako dramatické situace, jako pøedpokladu ústøedního psychologicko-milostného dramatu. "Ústøedními postavami jsou mladí lidé - a domnívám se, ¾e to mù¾e jejich dne¹ním vrstevníkùm osvìtlit leccos z toho, co jim pøipadá jako vzdálená a nepøíli¹ slavná historie," vìøí re¾isér. 

Hrdinou jeho filmu, který zaèíná v pøedveèer okupace, je Tomá¹, který se chystá odjet na sbìr jahod do Anglie. Nevybere si ale vhodný termín - blí¾í se u¾ ruské tanky. Místo na Britské ostrovy tedy vyrazí se svou dívkou Táòou na chatu k Davli, a tam se setká s ruským vojákem, který chce dezertovat.

"Pøíbìh se mohl odehrát vlastnì v jakékoliv dobì, která se tak trochu vymkla z kloubù. Je osudovým milostným pøíbìhem mladých lidí, kteøí chtìli mít chvilku èasu na lásku, ale ocitli se v nesprávnou dobu na nesprávném místì," dodávají tvùrci.

Ve filmu hrají Viktor Preiss, Nela Boudová èi Pavla Tomicová. "Zajímavou rolièku pøijal pøedstavitel majora Zemana Vladimír Brabec, který si zahraje estébáka," øíká mluvèí filmu Uljana Donátová.

Obsadit herce, který se proslavil rolí socialistického ochránce poøádku pøed nepøátelskými ¾ivly, prý napadlo producenty. "Pracovali s panem Brabcem na pohádce Z pekla ¹tìstí, kde hrál krále," objasòuje Donátová. "Øíkali jsme si, ¾e by byl dobrý paradox obsadit do filmu o roku 1968 herce spjatého s rolí majora Zemana."

A Brabec prý díky známosti souhlasil s rolí bez okolkù. "Pøijal to obsazení s povdìkem. Natáèení s ním bylo velmi pøíjemné a profesionální."

Ukázku tvùrci pøedstavili u¾ na festivalu v Karlových Varech, nyní jsou ve fázi postprodukce, støih je hotov. Premiéra je plánována na 13. listopadu - ale u¾ bìhem srpna by v televizi mìl být k vidìní film o filmu.

Èesko-polská "Operace Dunaj" se tou dobou bude je¹tì natáèet. Vypráví o polském tanku, který se v Èechách ztratí bìhem srpnové invaze. I tady se setkávají vojáci Var¹avské smlouvy s èeskými obyvateli, èím¾ má vzniknout øada tragikomických situací.

"Chci natoèit to, èemu se v Polsku øíká komediodram, èesky tedy tragikomedie," øíká polský re¾isér Jacek Glomb, historik a divadelní re¾isér. "Zajímá mì historie z pohledu èlovìka, ne ideologie. Je to film o porozumìní."

Film vychází z divadelní inscenace, kterou Glomb uvedl v divadle v Legnici v roce 2006. Mìsto má k invazi hlub¹í vztah: byl tu ¹táb, ze kterého ¹ly invazní rozkazy. Do Legnice byli také po zatèení pøevezeni pøedstavitelé Pra¾ského jara.

Z èeských hercù se natáèení zúèastní Martha Issová, Miroslav Krobot, Jaroslav Du¹ek, Monika Zoubková, ze slovenských Martin Huba, z polských Zbigniew Zamachowski nebo syn Jerzyho Stuhra Maciej Stuhr.

První klapka padla u¾ na konci èervence. Tento mìsíc se "Operace Dunaj" natáèí mimo jiné v polském mìstì Jelenia Góra, do kin by mìla symbolicky vstoupit 21. srpna pøí¹tího roku.

(Irena Hejdová, „Major Zeman hraje estébáka ve filmu o osma¹edesátém”, Aktuálnì.cz, 7.08.2008)