Opublikowano manifest osób i podmiotów nagrodzonych Europejską Nagrodą Obywatelską dla zjednoczonej i solidarnej odnowy Europy, która boryka się z socjoekonomiczną i zdrowotną rekonwalescencją po katastrofie spowodowanej przez COVID-19. Jednym z sygnatariuszy posłania do europejskich instytucji i obywateli jest laureat ENO z roku 2013, dyrektor legnickiego teatru oraz założyciel i prezes Fundacji "Naprawiacze Świata" Jacek Głomb.


Unia Europejska boryka się z socjoekonomiczną i zdrowotną rekonwalescencją po katastrofie spowodowanej przez COVID-19. Postawieni przed tak ogromnymi wyzwaniami, my, ludzie i podmioty nagrodzone Europejską Nagrodą Obywatelską chcemy przekazać nasz apel by Europa pozostała zjednoczona i solidarna oraz aby nikt nie został pozostawiony w tyle podczas procesu odnowy, przypominając tym samym wartości fundamentalne dla Unii Europejskiej.

Pozwalamy sobie kierować nasz apel do europejskich instytucji i obywateli bazując na wyróżnieniu przez samą UE naszych zasług jako "Europejskich Obywateli", zasług, które świadczą o tym, że każdy z nas w swoim regionie pracuje bardzo ciężko i że wspólnie reprezentujemy spójny krąg powszechnie szanowanych wartości zapisanych w Karcie Fundamentalnych Praw UE: równość i pomoc społeczną; inkluzywność i równe szanse dla ludzi z niepełnosprawnościami; edukację, pracę, zdrowie; ochronę dzieci i osób starszych; solidarność i sprawiedliwość społeczną dla imigrantów i uchodźców; troskę o planetę i zrównoważony rozwój.

Z tego powodu czujemy odpowiedzialność i obowiązek odpowiadania na bieżące problemy, chcemy podziękować za ww. wyróżnienie poprzez współpracę, łączenie sił i wymianę doświadczeń z różnych krajów.

Naszą inicjatywę nazwaliśmy Głosem Europejskiego Obywatela, pamiętając co francuska socjaldemokrata Sylvie Guillame, wiceprezydentka Parlamentu i członkini jury Nagrody z 2017, powiedziała podczas ceremonii ogłoszenia laureatów: "Nasi obywatele mają głos i ta nagroda pokazuje, że my tego głosu słuchamy".

Cóż, Obywatele Europy chcą powiedzieć politycznym liderom odnowy Europy po kryzysie: upewnijcie się, czy wyjdziemy z tego kryzysu wszyscy razem nikogo nie zostawiając za sobą. Powiadom osoby ze swojego kręgu i licz na nasz aktywny udział w osiągnięciu tego celu. Tu jesteśmy! (pod manifestem załączona jest lista sygnatariuszy - @KT)

Inicjatywa zaproponowana przez organizacje, które otrzymały Europejską Nagrodę Obywatelską w Hiszpanii w 2017 r.

@KT: Parlament Europejski ufundował Europejską Nagrodę Obywatelską w 2008 r., aby honorować Europejczyków zasłużonych w promowaniu lepszego zrozumienia i ściślejszej integracji obywateli i państw członkowskich. Nagroda przyznawana jest ludziom i organizacjom ułatwiającym ponadnarodową współpracę w ramach Unii Europejskiej. Każdy deputowany Parlamentu Europejskiego może nominować do nagrody jednego kandydata rocznie.


La Voz del Ciudadano Europeo

Manifiesto de las personas y entidades galardonadas con el Premio del Ciudadano Europeo por una recuperación de Europa unida y solidaria.

La Unión Europea se enfrenta a la recuperación socioeconómica y sanitaria, tras el desastre causado por la pandemia de la COVID-19. Ante estos enormes retos, las personas y entidades distinguidas con el Premio Ciudadano Europeo, queremos alzar nuestra voz y que se escuche nuestro requerimiento de que surja una Europa unida y solidaria que no deje a nadie atrás en la recuperación, recordando los valores fundacionales de la UE.

Nos animamos a dirigir nuestra voz a las instituciones y a la ciudadanía europea en base al reconocimiento de la propia UE al distinguir nuestros méritos como "Ciudadano Europeo", méritos que representan que, cada uno desde su área, hemos trabajado duro y que, entre todos, componemos el arco completo de los valores consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE: igualdad y ayuda social, inclusión e igualdad de oportunidades para todas las personas con discapacidad, educación, trabajo, salud, protección de la infancia y de las personas mayores, solidaridad y justicia social para las personas migrantes y refugiadas, cuidado del planeta y desarrollo sostenible.

Por todo esto, tenemos la responsabilidad, y la obligación, de responder ahora y es la ocasión de agradecer este reconocimiento colaborando conjuntamente sumando fuerzas desde diferentes experiencias y distintos países.

A esta iniciativa le hemos puesto por título La voz del Ciudadano Europeo recordando que la socialdemócrata francesa Sylvie Guillaume, vicepresidenta del Parlamento y también miembro del jurado que eligió a los ganadores y ganadoras del EUROPEAN CITIZEN´S PRIZE en 2017, dijo en la ceremonia de entrega de premios: “Nuestros ciudadanos tienen voz y este premio demuestra que los escuchamos”.

Pues bien, los Ciudadanos y Ciudadanas de Europa decimos a los responsables políticos de la recuperación: Asegúrense de que de esta crisis salimos todos juntos, sin dejar a nadie atrás. Pongan a la persona en el centro de su atención y cuenten con nuestra participación activa para lograr este objetivo. Aquí estamos.

Iniciativa propuesta por las organizaciones que recibieron el Premio Ciudadano Europeo en España, en 2017.