W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego związanymi z czasowym zawieszeniem organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych, informujemy, że obecnie celem nadrzędnym jest ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.


Jedynym obecnie dostępnym środkiem ograniczania zasięgu działania wirusa jest wprowadzenie obostrzeń w kontaktach interpersonalnych, szczególnie z osobami postronnymi i interesantami zewnętrznymi oraz przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Wszelka działalność związana z obecnością większych grup ludzi, gromadzeniem się osób oraz pracą w zespołach powinna być zdecydowanie zredukowana. Tam, gdzie jest to możliwe i racjonalnie uzasadnione, rekomendujemy wprowadzenie pracy zdalnej.

Nie zawiesza to działania instytucji w ogóle. Działalność niewymagająca bezpośrednich kontaktów większych grup osób może być kontynuowana.

Wprowadzając obostrzenia w działalności instytucji kultury, minister ma świadomość konsekwencji z tego wynikających, w tym konsekwencji ekonomicznych. MKiDN analizuje sytuację i pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą zminimalizować koszty ograniczeń działalności.

W zakresie Programów Ministra wszelkie zmiany w harmonogramach projektów związane z wprowadzaniem ograniczeń powinny być zgłaszane indywidualnie i tak też będą rozpatrywane.

("#Koronawirus: informacja dla dyrektorów instytucji kultury", https://www.gov.pl/web/kultura, 12.03.2020)