Członkowie Zespołu Eksperckiego ds. sytuacji teatru w pandemii powołanego przy Instytucie Teatralnym wystosowali apel do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego w sprawie publikacji wyników oceny eksperckiej, która stanowiła podstawę cięć oraz informacji dotyczącej sumy przyznanych dotacji w ramach Funduszu Wsparcia Kultury.


Warszawa, 7 grudnia 2021

Pan Prof. Piotr Gliński
Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Szanowny Panie Premierze,

w obliczu nowej fali kontrowersji dotyczących redukcji dotacji przyznanych w ramach Funduszu Wsparcia Kultury oraz braku transparentności procedur, jako członkowie Zespołu Eksperckiego przy Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego oczekujemy niezwłocznej publikacji wyników oceny eksperckiej, która stanowiła podstawę cięć oraz informacji dotyczącej sumy przyznanych w ramach Funduszu dotacji.

Jednocześnie wnioskujemy o przekazanie różnicy między sumą przyznanych dotacji a deklarowanym budżetem FWK (400 milionów złotych) na poczet funkcjonujących procedur wsparcia freelancerów (zapomogi socjalne i zasiłki dla pracowników kultury w dyspozycji MKDNiS). W obecnej chwili, kiedy sytuacja w tej grupie zawodowej jest dramatyczna, a cięcia w dotacjach FWK uderzają najbardziej w projekty realizowane przez freelancerów, jesteśmy przeciwni długotrwałemu i generującemu kolejne napięcia procesowi opracowywania nowych programów pomocowych.  

Uważamy, że skoro istnieją narzędzia pozwalające na realną i możliwie szybką pomoc pracownikom kultury pozostającym w skrajnie złej sytuacji materialnej, to powinny one być zasilone środkami, które nie zostały rozdysponowane w ramach FWK.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o nowelizację rozporządzenia powołującego FWK i przedłużenie okresu wydatkowania otrzymanych środków do 31 marca 2021. Utrzymanie projektowanego pierwotnie terminu (31 grudnia 2020) nie jest możliwe wobec przedłużającej się procedury wypłaty świadczeń.

Oczekujemy także  – i deklarujemy swój udział – w pilnym opracowaniu projektu kolejnej „Tarczy dla teatrów”, która uratowałaby polski teatr w pierwszej połowie 2021 roku.

Z poważaniem

Członkowie Zespołu Eksperckiego ds. sytuacji teatrów w pandemii:

Jacek Głomb – dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych
Tomasz Rodowicz – dyrektor artystyczny Teatru CHOREA
Katarzyna Knychalska – Ogólnopolska Offensywa Teatralna
Maja Barełkowska – Związek Zawodowy Aktorów Polskich
Alicja Przerazińska – Teatr Polonia, Och-Teatr, dyrektor Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury – Unia Teatrów Niezależnych
Maria Seweryn – prezes Unii Teatrów Niezależnych
Marta Wójcicka – Studio Teatralne Koło, prezes stowarzyszenia, Unia Teatrów Niezależnych
Bogusław Nowak – dyrektor Opery Krakowskiej
Paweł Szkotak – reżyser, prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów
Andrzej Hamerski – zastępca dyrektora ds. administracyjnych Teatru Muzycznego w Poznaniu
Ewa Pilawska – Unia Polskich Teatrów (wiceprezes), dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi
Małgorzata Langier – dyrektor Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”
Ryszard Kalinowski – Forum Środowisk Sztuki Tańca

(Warszawa. Apel Zespołu Eksperckiego ds. sytuacji teatru w pandemii, https://e-teatr.pl/, 11.12.2020)