Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Legnicy wpłynęła skarga Województwa Dolnośląskiego na nienależyte wykonywanie zadań oraz naruszenie praworządności przez prezydenta Tadeusza Krzakowskiego. Informuje Piotr Kanikowski.

Chodzi o wstrzymywaną od 7 miesięcy dotację dla Teatru Modrzejewskiej.

W skardze zarzuca się prezydentowi Tadeuszowi Krzakowskiemu, że bez uchwały Rady Miejskiej Legnicy wypowiedział samorządowi województwa umowę z 17 marca 2009 r. na prowadzenie legnickiej sceny jako wspólnej instytucji kultury. Po drugie, prezydent uzależnia przekazanie środków finansowych dla Teatru Modrzejewskiej od podpisania nowej umowy i także w tym przypadku wychodzi poza swoje kompetencje, bo działa bez stosownej uchwały organu stanowiącego. 

W ponad trzystronicowym uzasadnieniu skargi władze Dolnego Śląska przywołują m.in. dokumenty sprzed lat. To uchwała Rady Miejskiej Legnicy z 29 grudnia 2008 r. w sprawie przejęcia przez samorząd województwa Teatru Modrzejewskiej oraz prowadzenia go wraz z marszałkiem jako wspólną instytucję kultury. To także umowa z 17 marca 2009 r., która wolę radnych przekuwa na konkretne zapisy dotyczące m.in. minimalnych wysokości nakładów, jakie strony będą łożyć na bieżące utrzymanie wspólnej sceny.

30 czerwca 2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęło pismo prezydenta Legnicy w sprawie rozwiązania tej umowy ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2022 r. Jak zauważają autorzy skargi, pismo nie zawierało uzasadnienia. Nie zostało też poprzedzone stosowną uchwałą organu stanowiącego, który zgodnie z ustawą jest uprawniony do wyrażenia zgody na złożenie przez prezydenta oświadczenia woli polegającego na wypowiedzeniu umowy.

Do dziś Rada Miejska Legnicy nie udzieliła prezydentowi zgody na wypowiedzenie umowy. Pomimo iż, zdaniem Tadeusza Krzakowskiego, umowa przestała obowiązywać, w uchwale budżetowej na rok 2023 została zapisana kwota 1 mln zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Teatru Modrzejewskiej. Jej przekazanie prezydent uzależnia od podpisania z marszałkiem "nowej umowy". Ale także tu Tadeusz Krzakowski wykracza poza swe kompetencje. Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym organem uprawnionym do wyrażenia zgody na złożenie przez prezydenta Legnicy oświadczenia woli w sprawie prowadzenia Teatru Modrzejewskiej jako wspólnej instytucji artystycznej i zawarcia umowy jest Rada Miejska Legnicy. A Rada Miejska Legnicy do dziś takiej uchwały nie podjęła. 

Przy okazji wychodzą na jaw szczegóły dotyczące treści "nowej umowy". Prezydent proponuje, aby milion złotych to było maksimum, jakie miasto rocznie przekaże na teatr. Minimum nie określono. A właściwie określono je, ale tylko w odniesieniu do zobowiązań samorządu województwa. 

Datowania na 23 lipca skarga jest konsekwencją uchwały z 18 lipca, w której zarząd województwa zobowiązał odpowiedzialnego za kulturę wicemarszałka Krzysztofa Maja do przesłania takiego dokumentu. Przed skierowaniem sprawy do sądu administracyjnego zarząd Dolnego Śląska chce mieć stanowisko komisji, które będzie można załączyć do akt.

(Piotr Kanikowski, „Skarga na prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego”, https://tulegnica.pl, 27.07.2023)