Legnicki radny Łukasz Laszczyński złożył interpelację, w której domaga się od prezydenta Tadeusza Krzakowskiego wyjaśnień, w jakim terminie wywiąże się z finansowych zobowiązań wobec Teatru Modrzejewskiej. Informuje Piotr Kanikowski.

"Aktualne działania podejmowane przez Pana Prezydenta w stosunku do legnickiej sceny budzą bardzo poważne zaniepokojenie, gdyż podważają fundamenty stabilnego funkcjonowania, w sposób niezgodny z zawartymi w 2009r. zobowiązaniami" - pisze Łukasz Laszczyński. Nawiązuje do umowy sprzed 14 lat "w sprawie przejęcia i prowadzenia" Teatru Modrzejewskiej "jako wspólnej instytucji kultury". Prezydent Legnicy i marszałek Dolnego Śląska zadeklarowali w niej konkretne sumy, jakie będą przekazywać na funkcjonowanie legnickiej sceny (w przypadku województwa - co najmniej 2,5 mln zł rocznie; w przypadku miasta - co najmniej 1,5 mln zł rocznie).

Radny Łukasz Laszczyński zgadza się z oceną zarządu Dolnego Śląska, że złożone w czerwcu ub. r. przez prezydenta Legnicy wypowiedzenie tej umowy było bezprawne i nieskuteczne.  Pisze: "wskazać należy, iż uprawnionym organem do wyrażenia zgody na złożenie przez Prezydenta Legnicy oświadczenia woli polegającego na wypowiedzeniu umowy o współprowadzeniu ww. instytucji kultury jest Rada Miejska Legnicy na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, nie zaś samodzielnie Prezydent Legnicy.  Stabilność finansowa Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy jest podstawą prawidłowego wypełniania jego roli, która obok wielu projektów, teatralnych twarzy, wyraża się również w jednym z programowych kierunków zamkniętym w stwierdzeniu, iż legnicki teatr to „Teatr, którego Sceną jest Miasto”. Mając powyższe na uwadze wnioskuję ponownie, jak na wstępie niniejszej interpelacji o udzielenie informacji i stosownych wyjaśnień dotyczących terminu wykonania finansowych zobowiązań w stosunku do Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy w świetle przytoczonych powyżej umownych zobowiązań."

Na oficjalną odpowiedź prezydenta Tadeusza Krzakowskiego trzeba poczekać. Wczoraj jednak powiedział, że nie zgadza się z marszałkiem (i Łukaszem Laszczyńskim) w kwestii nieskuteczności wypowiedzenia umowy. Jego zdaniem, od 1 stycznia 2023 r. miasta nie obowiązuje już umowa z 2009 r. 

W tegorocznym budżecie Legnicy prezydent przewidział dla Teatru Modrzejewskiej 1 mln zł. 

Załączniki do artykułu dostępne są – TUTAJ.

(Piotr Kanikowski, „Radny pyta, kiedy prezydent przekaże dotację na teatr”, https://tulegnica.pl/, 24.01.2023)