Lca.pl: Głomb apeluje do radnych o przełożenie głosowania

  • Drukuj
Dyrektor Teatru Modrzejewskiej Jacek Głomb apeluje do radnych, by w poniedziałek nie uchwalali Lokalnego Planu Rewitalizacji. Powołując się na opinię Urzędu Marszałkowskiego twierdzi, że prezydent miasta wprowadza w błąd radnych i opinię publiczną głosząc, że objęcie nim Zakaczawia jest niewykonalne. Pisze Paweł Jantura.

Chodzi o 4,6 mln zł, które miasto dzięki korzystnemu kursowi euro, po przetargach zaoszczędziło na rewitalizacji rejonu ulic Pobożnego i Chrobrego. Prezydent Tadeusz Krzakowski chce przekazać te pieniądze dla PWSZ, która szykuje się do przystosowania budynków przy ul. Nowy Świat do potrzeb wydziału medycznego i ochrony środowiska oraz na remont ulicy Libana.

W październiku ub. roku rada miejska poprzedniej kadencji na takie rozwiązanie nie zgodziła się. Prawicowa większość chciała, by pieniądze zostały na Zakaczawiu i wydano je na remont podwórek, chodników i budynku byłego teatru varietes przy ul. Kartuskiej.

W poniedziałek prezydent spróbuje jeszcze raz przeforsować pomysł przesunięcia pieniędzy na PWSZ oraz remont ul. Libana. Ratusz konsekwentnie twierdzi, że 4,6 mln zł na Zakaczawie wydać nie może, bo nie zdąży na czas ze zmianami planu. I, że jeśli nie wyda unijnych pieniędzy do końca 2012 roku, to przepadną.

Tymczasem Jacek Głomb, szef legnickiej sceny zapytał Urząd Marszałkowski o szczegóły dotyczące realizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji.

- Z odpowiedzi, jaką uzyskałem, wychodzi, że prezydencki projekt uchwały jest bublem prawnym. Jeśli pieniądze zostaną przeznaczone na PWSZ, to marszałek będzie miał prawo w ogóle ich nie wypłacić. Ratusz zapomniał bowiem o przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Nie wiem też, dlaczego prezydent mówi o 2012 roku, jako terminie wydania pieniędzy, bo okazuje się, że mamy czas do 2014 roku. Apeluję więc do radnych o przełożeniu głosowania nad planem, by zyskać czas na wyjaśnienie wszystkich wątpliwości – powiedział lca.pl dyrektor Jacek Głomb.

************************************

Pytania do Urzędu Marszałkowskiego i odpowiedzi wraz z komentarzem Jacka Głomba:

PYTANIE 1 :
Czy Prezydent może sam wskazywać projekty do rewitalizacji, bez konsultacji z mieszkańcami, radnymi?

ODPOWIEDŹ:
W konkursie w ramach działania 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WD) dofinansowanie może być udzielone wyłącznie dla projektów znajdujących się w Lokalnym Programie Rewitalizacji (LPR) lub innym równoważnym dokumencie. Zgodnie z przyjętymi zasadami, wskazanymi w Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy udzielania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – dostępnych na stronie www.rpo.dolnyslask.pl; każda zmiana LPR wymaga zgody Rady Miasta wyrażonej w uchwale.
KOMENTARZ:
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2007 – 2013 (w dalszej części tekstu określany jako LPR) musi przejść całą procedurę przyjęcia od początku – m.in. projekt musi zostać skonsultowany z mieszkańcami oraz zyskać akceptację Rady Miejskiej Legnicy – to rada decyduje o ostatecznej wersji dokumentu i ma prawo nie przyjąć dokumentu!


PYTANIE 2:
Czy miasto nie ma obowiązku przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami przed wnioskowaniem do Rady Miejskiej Legnicy o przyjęcie aktualizowanego programu rewitalizacji?

ODPOWIEDŹ:
W przypadku aktualizacji LPR, konieczne jest uzyskanie zgody na zmianę opinii o zgodności LPR z RPO WD wydanej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (IZ RPO WD). Na tym etapie sprawdzany jest fakt przeprowadzenia konsultacji społecznych. Brak takich działań ze strony miasta, może być powodem odmowy zmiany opinii o zgodności LPR z RPO WD, a tym samym skutkować to będzie niemożnością skorzystania ze środków w ramach działania 9.1 RPO WD.
KOMENTARZ:
Zgodnie z „Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji pkt. 7,Ocena z zgodności LPR z wymogami RPO” istnieje obowiązek przeprowadzenie konsultacji społecznych(pkt. A.2 ). Ich brak jest błędem formalnym powodującym odrzucenie projektu LPR przez Instytucję Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym. Do tej pory nie pojawiły się żadne informację o konsultacjach przy aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2007 – 2013 – wydaję się zatem, że projekt aktualizacji LPR nie został skonsultowany z mieszkańcami. Jeżeli Rada Miejska przyjmie dokument w tej formie zostanie on odrzucony przez Instytucję Zarządzającą RPO WD jako niezgodny z wymogami!


PYTANIE 3:   
Czy miasto może wskazywać projekty niezgodne z celami rewitalizacji (które wyznaczono na podstawie diagnozy – podano je w treści pisma)?

ODPOWIEDŹ:
Wskazane przez miasto inwestycje realizowane przy wsparciu środków pochodzących z RPO WD muszą być zgodne z wyznaczonymi celami i przeprowadzoną diagnozą obszaru wsparcia wskazaną w LPR. Wybrane projekty powinny przyczyniać się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów na obszarze wsparcia.
KOMENTARZ:
Projekty do realizacji muszą realizować cele Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2007-2013, te zostały określone jako:
• Cel I – Zapobieganie patologiom i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Integracja mieszkańców.
• Cel II – Ożywienie społeczno-gospodarcze i turystyczne obszaru rewitalizowanego poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki.
W naszej opinii projekt Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy pn. „Nadanie nowych edukacyjnych funkcji zdegradowanym obiektom powojskowym – przebudowa i adaptacja budynku „D” PWSZ im. Witelona w Legnicy na Ośrodek Projektów i Edukacji” w żaden sposób nie realizuje celów LPR. Tym samym LPR i projekt jest niezgodny z pkt. 7, pkt D.6 wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (patrz załącznik nr 1 do niniejszego pisma).


PYTANIE 4:
Czy wyniki konsultacji zorganizowanych przez teatr nie powinny być wzięte pod uwagę przy planowaniu przeznaczenia oszczędności lub być przynajmniej wskazówką przy planowaniu projektów do realizacji w ramach rewitalizacji?

ODPOWIEDŹ:
Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie LPR jest miasto. Jednym z etapów prac na wskazanym wyżej dokumentem są konsultacje społeczne, za które odpowiedzialność ponosi również miasto. Uwzględnienie wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych przez inne podmioty pozostaje w gestii miasta. Decyzja o sposobie zagospodarowania przyznanych środków w ramach LPR jest pozostawiona w rękach miasta.
KOMENTARZ:
To czy miasto weźmie pod uwagę postulaty mieszkańców zależy wyłącznie od dobrej woli Prezydenta, której ewidentnie zabrakło.


PYTANIE 5
Czy istnieje możliwość dodania nowego obszaru rewitalizacji (sąsiadującego) wyznaczonego w oparciu o wskaźniki (zgodnie z Państwa wytycznymi), a nie tylko nowego obszaru jako obszaru powojskowego lub poprzemysłowego, który nie został ujęty w pierwotnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Legnica?

ODPOWIEDŹ:
Wspomniane w pkt. 1 niniejszego pisma Wytyczne IZ RPO WD, w pkt. 6.5 dopuszczają możliwość wyznaczenia więcej niż jednego obszaru wsparcia. Za zgodą IZ RPO WD w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wskazania maksymalnie trzech terenów jako obszaru wsparcia. W takim wypadku należy zastosować poniższe zasady:
- planowana interwencja na każdym z tych terenów musi mieć charakter zintegrowany, czyli zakładać realizację na każdym z nich różnych typów projektów oddziałujących na zdiagnozowane problemy w sposób spójny, kompleksowy i wzajemnie się wzmacniający,
- dla każdego z tych terenów zostanie zachowana intensywność pomocy w wysokości
co najmniej 1100 zł na jednego mieszkańca (dotyczy wnioskowanej dotacji EFRR
w ramach priorytetu „Miasta”),
- łączna liczba mieszkańców wszystkich tych terenów nie przekroczy maksymalnej liczby mieszkańców, o której mowa w rozdziale 4 w punkcie Skoncentrowane podejście, w przypadku Legnicy limit wynosi 20 500 mieszkańców,
- należy wskazać uzasadnienie podziału obszaru wsparcia na kilka rozdzielnych podobszarów.
W sytuacji wyłączeń terenów z jednolitego obszaru wsparcia należy przedstawić rzetelne uzasadnienie takiego działania oraz udokumentować, że wyłączenia nie mają wpływu na wiarygodność danych wykorzystanych przy wyznaczaniu obszaru wsparcia. Należy podkreślić, że co do zasady wyłączenia terenów z obszaru wsparcia nie są rekomendowane.
KOMENTARZ:
Nie ma żadnych przeszkód by dopisać do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Legnicy na lata 2007-2013 dodatkowego obszaru wsparcia – Zakaczawia. Na obecnym obszarze rewitalizacji mieszka 1042 mieszkańców. Przy założeniu, że 4 mln z oszczędności przeznaczone zostanie na Zakaczawie – to obszar może obejmować ponad 3 500 osób!


PYTANIE 6
Czy dodanie do obszaru wsparcia obszaru powojskowego nie wymaga przeprowadzenia konsultacji?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z odpowiedzią podaną w pkt. 5 niniejszego pisma, możliwe jest wyznaczenie więcej niż jednego obszaru wsparcia po spełnieniu określonych warunków. Konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych nie jest uzależniona od charakteru terenu – powojskowy/poprzemysłowy. W przypadku, gdy zidentyfikuje się tego typu tereny na obszarze miasta, należy je w miarę możliwości włączyć do obszaru wsparcia oraz podjąć działania zmierzające do nadania im nowych funkcji gospodarczych lub społecznych. W przypadku, gdy na tych terenach nie przewiduje się wsparcia przedsięwzięć z dziedziny mieszkalnictwa, nie jest konieczne opisywanie tych obszarów wskaźnikami o których mowa w rozdziale 6, wymienionych w punkcie 1 Wytycznych IZ RPO WD. W przypadku nie podjęcia działań na obszarach poprzemysłowych lub powojskowych należy umieścić stosowne uzasadnienie.
KOMENTARZ:
Konsultacje społeczne są elementem obowiązkowym również dla obszarów powojskowych! Nie ma różnicy czy będą one przeprowadzane dla obszaru poprzemysłowego, powojskowego czy dodatkowego obszaru wsparcia. Ich brak wyklucza dokument z dalszego procedowania nad nim.


PYTANIE 7
Czy dodanie do obszaru wsparcia obszaru powojskowego w odróżnieniu od normalnego obszaru wsparcia nie wymaga przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko?

ODPOWIEDŹ
Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.): „Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest też wymagane w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47.” Ustawa nie precyzuje jakiego charakteru muszą to być zmiany, o tym czy w związku z planowanymi zmianami konieczne jest ponowne przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) powinny zdecydować właściwe organy tj. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Jeżeli w ocenie wskazanych organów, w wyniku planowanych zmian do LPR, koniecznym będzie przeprowadzenie ponownej SOOŚ wówczas zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7 każdy zainteresowany będzie mógł złożyć w terminie 21 dni uwagi do projektu LPR.
KOMENTARZ:
Aktualizacja LPR wymaga ponownego przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko niezależnie od rodzaju zmian. Bez względu czy dopisany zostanie projekt PWSZ, czy też inny projekt z Zakaczawia, Urząd Miasta ma obowiązek przeprowadzić taką samą procedurę!


PYTANIE 8
Czy teatr musi mieć przygotowaną pełną dokumentację projektu przebudowy byłego teatru w momencie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, czy też z momencie składania wniosku (zgodnie z planem realizacji RPO WD we wrześniu 2011 r.)?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z regułami naboru wniosków obowiązującymi w ramach wszystkich priorytetów RPO WD, nie jest koniecznym, aby na moment składania wniosku o dofinansowanie beneficjent był w posiadaniu pełnej dokumentacji budowlanej.
KOMENTARZ:
Twierdzenie, że tylko PWSZ jest przygotowany do wpisania na listę projektów do LPR jest kłamliwe, ponieważ IZ RPO nie nakłada obowiązku posiadania dokumentacji nie tylko na etapie przygotowywania LPR, ale także składania wniosku na realizację projektu (nabór projektów będzie we wrześniu 2011 r. – za 8 miesięcy).


PYTANIE 9
Czy termin zakończenia finansowego projektów realizowanych z oszczędności będzie dłuższy niż pierwotnie założony 29.04.2013r.? Czy będzie to termin podany w ogłoszeniu w Ramowym Planie Realizacji RPO WD na 20011 - 06.2014?

ODPOWIEDŹ:
W przypadku ogłoszenia konkursu w ramach działania 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców” RPO WDl, we wrześniu 2011 r., terminem złożenia ostatniego wniosku o płatność, a tym samym zakończenia finansowego realizacji projektu będzie czerwiec 2014 r.
KOMENTARZ:
Termin zakończenie projektów podawany przez Prezydenta - rok 2012 nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Projekty muszą być rozliczone do czerwca 2014.


PYTANIE 10.
Czy nie zrealizowanie projektu do dnia 29.04.2013 grozi brakiem rozliczenia całego już zrealizowanego programu, tj. cofnięciem dofinansowanie wszystkich pozostałych projektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy?

ODPOWIEDŹ:
Informuję, że podana przez Pana data w związku z odpowiedzią na Pana pytanie udzieloną w pkt. 9 niniejszego pisma jest błędna. Data 29 kwietnia 2013 r. odnosi się do inwestycji realizowanych przy użyciu środków z działania 9.1 RPO WD, dla których konkurs został ogłoszony w czerwcu 2009 r. Tym niemniej jednak należy wskazać, że niezrealizowanie inwestycji w podanym przez IZ RPO WD maksymalnym dopuszczalnym terminie może spowodować konieczność zwrotu otrzymanych do tego czasu płatności w odniesieniu do projektu, którego to dotyczy. Wystąpienie tego typu zdarzenia nie będzie miało wpływu na wartość środków przyznanych miastu Legnica.
KOMENTARZ:
Data podawana przez Prezydent Zienkiewicz na debacie na Zakaczawiu w dniu 4 listopada 2010 r. organizowanej przez Teatr jest nieprawidłowa i niezgodna z rzeczywistością. Termin zakończenie finansowego projektów, które będę obecnie wpisywane na listę projektów, to czerwiec 2014 roku. Niezrealizowanie projektu w tym czasie może spowodować konieczność zwrotu otrzymanych do tego czasu płatności w odniesieniu do tego projektu, a nie wszystkich innych projektów, co sugeruje Urząd Miasta. Miasto i nikt inny nie będzie musiał zwracać przyznanych dotacji na inne projekty!


PYTANIE 11
Czy procedura przyjmowania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy jest inna w przypadku poszerzenie o projekt PWSZ, a inna w przypadku poszerzenia o projekt teatru (przyjęcie przez Radę Miasta, Zarząd UMWD, etc.)?

ODPOWIEDŹ:
W każdym przypadku aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji koniecznym jest uzyskanie zgody IZ RPO WD na zmianę opinii o zgodności LPR z Programem. Zainicjowanie procedury zmiany opinii należy do miasta i jest możliwe dopiero z chwilą przedstawienia uchwały Rady Miasta przyjmującej zmiany do LPR.
KOMENTARZ
Procedura zmian jest identyczna – niezależnie od rodzaju projektu. Skoro więc można było zmienić wszystko by dostosować Program Rewitalizacji pod potrzeby PWSZ, dlaczego nie można zrobić tego, by przekazać pieniądze dla najbiedniejszej dzielnicy w mieście?


(Paweł Jantura, „Głomb pyta o Zakaczawie i komentuje”, www.lca.pl, 28.01.2011)